Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 205 cm
 • Chiều rộng: 72 cm
 • Chiều cao: 197 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng  
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D42x2, D34x3, Hộp 40x40x3,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 202 cm
 • Chiều rộng: 64 cm
 • Chiều cao: 143 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x2, D42x3, … 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 302 cm
 • Chiều rộng: 22 cm
 • Chiều cao: 228 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: D90x3, D34x5, … 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 182 cm
 • Chiều rộng: 182 cm
 • Chiều cao: 228 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: ống D140x4.0 và D34x3.0 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 93 cm
 • Chiều rộng: 83 cm
 • Chiều cao: 182 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x3, D34x2, D27x1.5,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 115 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 150 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D60x3, D34x2, D27x1.5,…  
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 157 cm
 • Chiều rộng: 123 cm
 • Chiều cao: 63 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D34x2,...  
 • Mua ngay
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng: 158 cm
 • Chiều cao: 130 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D49x2, D42x3, D34x2... 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 120 cm
 • Chiều rộng: 79 cm
 • Chiều cao: 126  cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng 
 • Vật liệu chính: Ống D140x4, D90x3, D60x3, D42x3, ... 
 • Mua ngay
server-notice
 
>