Tìm kiếm
Sắp xếp theo...
 • Chiều dài: 200 cm
 • Chiều rộng: 74 cm
 • Chiều cao: 204 cm
 • Lớp phủ: Nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống thép D140x4, D90x3, D60x3, D42x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 214 cm
 • Chiều rộng: 62 cm
 • Chiều cao: 142 cm
 • Lớp phủ: Nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện 
 • Vật liệu: Ống D140x4, D49x2, D42x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 302 cm
 • Chiều rộng: 22 cm
 • Chiều cao: 228 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D90x3, D34x5 
 • Mua ngay
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng:  cm
 • Chiều cao: 227 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D140x4, D34x3 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 93 cm
 • Chiều rộng: 83 cm
 • Chiều cao: 182 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D140x4, D49x3, D34x2, D27x1.5 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 135 cm
 • Chiều rộng: 104 cm
 • Chiều cao: 150 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D140x4, D60x3, D34x2, D27x1.5 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 166 cm
 • Chiều rộng: 55,4 cm
 • Chiều cao: 100,8 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D140x4, D34x2, D27x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài: 157 cm
 • Chiều rộng: 123 cm
 • Chiều cao: 63 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: D140x4, D34x2 
 • Mua ngay
 • Chiều dài:  cm
 • Chiều rộng:  cm
 • Chiều cao: 132 cm
 • Lớp phủ: Tất cả nhúng kẽm nóng - sơn tĩnh điện. 
 • Vật liệu: Ống D140x4, D49x2, D42x3 
 • Mua ngay